Hotraco wvw CF032215

Privacy

Hotraco Group verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Hotraco Group hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Hotraco Group B.V. of van haar dochterbedrijven (hierna: “Website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de Website verstrekt aan Hotraco Group, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de Website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Hotraco Group verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u via de Website solliciteert op een functie binnen Hotraco Group, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot Hotraco Group behorende ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Bewaren van informatie

Hotraco Group bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Hotraco Group worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Hotraco Group worden verstrekt.

Hotraco Group bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Hotraco Group kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Hotraco Group heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Hotraco Group bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie

Hotraco Group zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:

  • u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
  • de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Hotraco Group gesloten overeenkomst
  • de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij Hotraco Group dan wel een tot de Hotraco Group behorende onderneming;
  • Hotraco Group dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
  • Hotraco Group van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

Contact

Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer Hotraco Group naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met Hotraco Group op te nemen.