Hotraco wvw CF032215

Privacy

Hotraco Group verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Hotraco Group hecht grote waarde aan uw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonslijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. Hotraco Group volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Hotraco Group bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verdere contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegeven die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Hotraco Group B.V. of van haar dochterbedrijven (hierna: ‘’Website’’) achterlaten. Tijdens een bezoek van onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam

 • Beroep

 • E-mail

 • Telefoon

 • Bedrijf

 • Adres (postcode, plaats, land)

Verwerkingsdoel

Gegevens die u via de Website verstrekt aan Hotraco Group, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verlenen van onze dienstverlening en behandelen van vragen en klachten.

Rechtmatige grondslag

Hotraco Group verwerkt enkel persoonsgegevens op grond van een rechtmatige grondslag.

De volgende rechtgronden gebruiken wij:

Toestemming, voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt eerst uw toestemming gevraagd. Deze toestemming bewaart Hotraco Group ter registratie. U kunt toestemming altijd weer intrekken.

Overeenkomst, voor het gebruik van onze dienstverlening wordt een overeenkomst gebruikt.

Wettelijke verplichting, Hotraco Group verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Derde partijen

Hotraco Group verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Sollicitanten

We bewaren uw gegevens niet langer dan 4 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien u toestemming hebt gegevens om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij je gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. De gegevens zullen nooit doorgegeven worden.

Indien u na de afloop van de sollicitatieprocedure bij ons in dienst treedt, dan worden de gegevens welke onderdeel zijn geweest van de sollicitatieprocedure opgenomen in het personeelsdossier.

Beveiliging persoonsgegevens

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Hotraco Group ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Wettelijke termijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Uw rechten

Hotraco Group vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via de website contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor

 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Datalek melden

U kunt, mocht u een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via het contact formulier op de website.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kunt u in onze Cookieverklaring meer informatie vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande wordt u verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opennemen via het contact formulier op de website. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze Privacy Officer.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Hotraco Group vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons